Velkommen til BOGBY9520

 

 

 

HVAD ER BOGBY9520

Et folkeligt projekt, der har til formål at skabe endnu mere liv og aktivitet i den gamle stationsby og dens opland. Og det gennem litteraturens farverige og mangfoldige verden. I samspil med det allerede eksisterende kulturliv skal BOGBY9520 give området ny identitet og fremgang. BOGBY9520 er mødestedet for lokale borgere og andre, der interesserer sig for bøger – alle generationer er velkomne, også børn og unge. BOGBY9520 har fokus på alle bogtyper: Skønlitteratur, faglitteratur, opslagsbøger, kogebøger, digtsamlinger, børnebøger, tegneserier, lokalhistoriske bøger osv. Prisniveauet er lavt set i forhold til f.eks. professionelle antikvariater, så her er gode muligheder for at gøre et godt fund.

 

BOGBY9520 består af flere butikker og virksomheder, der beskæftiger sig med salg af bøger. Bogby-Butikken, som ligger på torvet i Skørping, er BOGBY9520s centrum. Det er her du finder det største udvalg af bøger, og det er her vi afholder arrangementer.  

 

Foreningen BOGBY9520 blev stiftet 17. februar 2014.  

Bogby-Butikken , der er omdrejningspunktet for Foreningen BOGBY9520, har til huse i den tidligere boghandel på torvet i Skørping, Jyllandsgade 5C, og i et butikslokale ved siden af: Jyllandsgade 5B.  Et hyggeligt mødested for bognørder i alle aldre. Bogby-Butikken, er ligeledes rammen om de mange arrangementer, som afholdes i løbet af året (se menupunktet "Det sker"). Foreningen drives udelukkende af frivillige kræfter. Det er således en stadigt voksende gruppe af frivillige, der står for at sortere, prismærke og sælge bøger i Bogby-Butikken.

Efter at Brøndum Antikvariat er ophørt, er resterne af antikvariatets store samling af brugte bøger overgået til Bogby9520. Desuden har vi et samarbejde med Rebildcenteret, Rold Storkro, Cafékælderen på Rebildhus, Safari Camping i Rebild, Kinorevyen og Terndruphallen. Alle disse steder har vi permanente reoler stående med bøger, som kan købes ved selvbetjening.

Indlevering af bøger.

Vi er en genbrugsbutik for bøger, og vi tager imod alle slags brugte bøger fra private, undtagen gamle leksika og bøger fra bogklubber som Union o. lign., som cirkulerer i kæmpestore oplag. Alt der ud over har i princippet interesse, men er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os: ring til et af bestyrelsesmedlemmerne (se under menupunktet "Medlem i Bogby9520") eller brug kontakformularen under menupunktet "Kontakt" her på hjemmesiden. Bøger kan indleveres i butikken Jyllandsgade 5C i vores åbningstid.

 

Hvad går pengene til?

Indtægterne fra bogsalget går til at drive og udvikle BOGBY9520, der er en forening, der bygger på 100% frivillig arbejdskraft.

 

Bogby-Butikken, Jyllandsgade 5C/5B, 9520 Skørping

Åben: Torsdag kl. 14-17, Fredag kl. 14-17, Lørdag kl. 10-13, søndag kl. 10-13.

 

Butikken i Store Brøndum

Åben hver torsdag kl. 14-17 eller efter aftale med Birgit Møller Sørensen, tlf. 40 41 55 30

 

 

Vedtægter for foreningen ”Bogby 9520”

§1 Navn

Foreningens navn er "Bogby 9520”

 

§2 Hjemsted

Hjemstedet er Rebild kommune

 

§3 Formål

Bogen og det skrevne ord har gennem tiderne spillet en vigtig rolle i samfundet. Set i lyset af den digitale udvikling er denne kulturarv under pres - enorme mængder af bøger ender på lossepladsen. Det er derfor foreningens formål:

A) at sætte fokus på og være med til at opsamle, bevare og videreformidle den trykte bog i bred offentlighed. Formidlingen foregår ved indsamling, sortering og videresalg til overkommelige priser.

B) at skabe en BOGBY i Rebild Kommune og drive Bogby-Butikker for de indkomne midler.

C) at sætte fokus på det talte ord gennem arrangementer med et bredspektret emnevalg.

 

 

§ 4 Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som tilslutter sig foreningens formål.

 

 §5. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, som vælges for en 2-

 årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og tilrettelægger den indbyrdes opgavefordeling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt i bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog således at formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af stemmelighed.

 Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men er alene underkastet dansk rets almindelige ansvars- og erstatningsregler.

Bestyrelsen fører en beslutningsprotokol over møder.

 

  §6. Generalforsamling.

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der omfatter: 

            1. Valg af dirigent.

            2. Formandens årsberetning.

            3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af

                kontingent.

            4. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen og offentliggøres umiddelbart efter over for medlemmerne via mail.

            5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

                Valg af 2 suppleanter.

            6. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller et flertal af foreningens medlemmer og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 3 ugers varsel.

 

§7 Regnskab og budget

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31.december

Regnskabet udarbejdes af bestyrelsen og revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor.

Bestyrelsen udarbejder et budget før der endeligt disponeres i forbindelse med kommende aktiviteter.

Udbetaling af foreningens midler anvises af foreningens kasserer.

 

§8 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Udbetaling af foreningens midler anvises af kasserer.

 

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, og der kræves hertil et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§10 Ophør

Beslutning om foreningens ophør kan træffes på en ekstraordinær generalforsamling, og der kræves hertil et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved foreningens ophør overgår evt. aktiver til kulturelle formål i Himmerland.

  

 

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk