Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Generalforsamling i BOGBY9520 torsdag d. 21. februar 2019

 

 1. Valg af dirigent.

Jørn Pedersen blev valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (selvom den blev afholdt i februar).

 1. Formandens årsberetning.

Henrik Bugge Mortensen konstaterede, at 2018 har været et travlt og spændende år for BOGBY9520. Vi har deltaget i konkurrencen ”Fantastiske Fællesskaber”, hvilket gav os en del omtale og reklame.

Herman Bang Selskabet, som er en knopskydning fra BOGBY9520, blev stiftet og det første arrangement er d. 9. marts og i kulturugerne er der planer om at lave et heldagsarrangement.

Mange arrangementer med stor deltagelse har også præget 2018.

Der er kommet nye forfattere i Forfatterværkstedet, som også har travlt med mange aktiviteter. Der arbejdes bl.a. med en workshop, hvor forfatteren Malene Ravn deltager.

 ”Kulturen” er nedlagt. Henrik Bugge Mortensen har som formand for BOGBY9520 deltaget i en arbejdsgruppe, som har til formål at gendanne ”Kulturen” i nyt regi. Der er dannet en bestyrelse som arbejder videre med projektet.

Flytningen af BOGBY9520 til nye lokaler har fyldt meget i efteråret og har betydet, at mange har lagt et stort arbejde i, at det er lykkedes så godt. Uden de mange frivillige kræfter var det ikke gået så hurtigt og gnidningsfrit, som tilfældet var. Formanden udtrykte en stor tak til alle, som deltog.

Vi er blevet rigtig godt modtaget af de handlende og mange besøgende har fundet vej til vores nye domicil. Flere frivillige har meldt sig siden flytningen, hvilket alle nyder godt af, både praktisk og som et hyggeligt mødested. På vores nyligt afholdte Frivilligaften blev det foreslået, at vi udvider vores åbningstid. Fra 1. marts holder vi derfor åbent lørdag og søndag kl. 10 -14.

Formandens beretning blev godkendt med applaus.

 1. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

Sven Erik Østergaard fremlagde årsregnskab og budget. Regnskab og budget blev godkendt. Kontingent blev fastsat til 100 kr.

       4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen har indstillet til generalforsamlingen, at formålsparagraffens punkt 3D udgår, således Forfatterværkstedet bliver en selvstændig enhed uden organisatorisk sammenhæng med BOGBY9520.

Birgit Møller Sørensen redegjorde for korrespondance med Skat. Vedtægtsændringen blev vedtaget.

 1. Valg til bestyrelsen

Birgit Møller Sørensen og Sven Erik Østergaard blev genvalgt.

Nyt bestyrelsesmedlem blev Torben Jakobsen.

Bodil Lousdal blev genvalgt som suppleant.

Thorkil Hørlyk blev valgt som ny suppleant.

 1. Evt.

Der blev rejst et spørgsmål om, hvordan BOGBY9520 kan være med til at udbrede interessen for bøger hos unge mennesker.

 1. Auktion over spændende, signerede bøger.

Birgit var auktionarius. Der blev solgt en del af de fine bøger, der var fundet til auktionen.

 

 

 

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde onsdag 27. februar 2019 kl. 19.30

 

Referat

 

Fraværende: Torben og Thorkil

      1.Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde tirsdag 12. februar 2019. 

Referat godkendt.

 1. Evaluering af generalforsamling 21. februar.

Bestyrelsen synes, det var dejligt med det store fremmøde. Det havde været rart med et møde med revisor inden generalforsamlingen.

 1. Salg af lokale bogudgivelser m.m.

Bestyrelsen har diskuteret salg af lokale udgivelser. Beslutningen blev, at vi ikke sælger lokale bogudgivelser.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig.

Da de to nyvalgte ikke var til stede, udsættes punktet til næste møde.   

 1. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

Punktet udsættes til næste møde.

 1. Næste møde.

Onsdag d. 6. marts kl. 19:00.  

      7. Evt.

 

 

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde onsdag 6. marts 2019 kl. 19.00

 

Referat

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde onsdag 27. februar 2019. 

Referat godkendt.

 1. Bestyrelsen konstituerer sig.

Henrik Bugge Mortensen har efter lange overvejelser desværre valgt at trække sig som formand. Det betyder, at der nu er lavet et formandskab bestående af: Birgit Møller Sørensen, Bjarne Troelsen og Elsebeth Nørlem. Sven Erik Østergaard fortsætter som kasserer og sekretær blev Torben Jakobsen. Den øvrige bestyrelse er Henrik Bugge Mortensen, Helle Nilsson, Bodil Lousdal og Thorkil Hørlyk.   

 1. Valg af revisor.

Poul Larsen blev valgt som revisor.

 1. Organisering af de forskellige arbejdsgrupper:

        a. Butiksgruppen

Gruppe: (ansvars.) Elsebeth N. Gruppen nedlægges.

       b. Boggruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.), Birgit, Bodil. Gruppen nedlægges.

       c. Bogreolgruppen

Gruppe: Bodil (ansvars.), Helle, Vihar og Elsebeth S. Gruppen fortsætter.

        d.Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik. Gruppen fortsætter og vil koncentrere sig om få, lokale

 Markeder. Deltager, hvis der viser sig noget interessant for BOGBY9520. Der er kommet en forespørgsel

 ang.deltagelse med bøger om sund mad, motion o.lign. til et stort cykelløb senere på året.

            e. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.). Gruppen fortsætter. Henrik og Bjarne vil lave en opdatering af teksterne på

 hjemmesiden.

           f. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik. Gruppen fortsætter.

            g. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Birgit fortsætter gruppen og giver besked, når der er brug for hjælp. Der skal

plukkes i emnerne historie, filosofi og 2. verdenskrig, som så skal flyttes til 5b. Der sættes en ønskeseddel op

i køkkenet i 5c. Her kan man skrive, hvis der er ønsker om at få emner flyttet fra St. Brøndum til 5b eller 5c.

 

 1. Planlægning af oprydningsdag.

Vi mødes til oprydningsdag onsdag d. 27. marts kl. 9:30.

 

 1. Bogby-reoler – StubHuset (Helle Jørgensen) i Støvring og Guldbæk Vingaard (Jan Thrysøe)

Bodil spørger Susan, om hun vil være tage sig af reol i StubHuset.

Guldbæk Vingaard er interesseret i at have en reol med bl.a. vinbøger i sommerperioden. Det sørger Henrik for.

  

 1. Brug af BOGBY9520 i forbindelse med ansøgning til stort lokalt besættelsestidsarrangement i Skørping og Rebild 3.- 4. og 5. maj 2019.

Fint at bruge BOGBY9520 i forbindelse med ansøgning til arrangementet.

Det bliver en weekend fyldt med forskelligartede arrangementer. Fredag åbnes en udstilling i RebildPorten med litteratur fra besættelsestiden. Vi finder, hvad vi har af relevant litteratur på hylderne.

 

 1. Hvem står for udarbejdelse af bestyrelsens vagtplan fremadrettet.

Henrik laver fremover vagtplanen. Vi skriver os som aftalt på planen og giver den nummer, inden den sendes videre.

 

 1. Kulturrådet – ansøgningsfrist 1. april 2019.

Giv snarest Henrik besked, hvis vi har forslag til arrangementer, der skal søges tilskud til. Birgit foreslår, at vi laver noget for børn og unge omkring Den Internationale Læsedag d. 8. september 2019. Henrik undersøger om bibliotekerne vil være med.

 

 1. Herman Bang arrangement i BOGBY9520 lørdag 9. marts kl. 13-17.

Bogby-butikken lukker kl. 13 den dag.

 

 

 1. Invitation til dansk bogby-møde i BOGBY9520 i efteråret 2019.

Henrik foreslår, at vi inviterer landets øvrige bogbyer til et uforpligtende møde med ide- og erfaringsudveksling. Det er en rigtig god ide. Henrik arbejder videre med ideen. Og vi laver planlægning senere.

 

 1. Inger Kjær (9839 1272) vil gerne besøge BOGBY9520 med Rådhusets Seniorklub fra Aars torsdag 2. maj kl. 16.30 (ca. 25 personer).

De er selvfølgelig velkomne. De, der har vagten den pågældende dag, skal nok være indstillet på, at der ikke lige kan lukkes kl. 17 præcis.

 

 1. Folkemøde – sammen skaber vi fremtiden på Comwell Rebild Bakker lørdag 16. marts kl. 09.30-15.00 (se vedhæftede invitation). Tilmelding senest 7. marts kl. 08.

Har man lyst til at deltage, er tilmeldingsfristen mandag d.11. marts.  

 

 1. Evt.

Vi sætter køkkenprojektet i gang. Elsebeth kontakter VHM og melder tilbage til bestyrelse ang. mødetidspunkt.

Beachflagene, skal de op? Vi beslutter på oprydningsdagen.

Der mangler afregning til Helle for kagebagning.

 

 1. Næste møde.

Tirsdag d. 16. april kl. 19.

Elsebeth S og Anders inviteres til kl. 20.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk