Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

Referat fra BOGBY9520s generalforsamling, Kulturstationen 7.10.´21

 

Ca. 40 fremmødte

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent.

 

2. Formandens årsberetning.

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

 

4. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag Punktet bortfalder.

 

5. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Valg af 2 suppleanter. 

 

6. Evt.

 

Bjarne Troelsen bød forsamlingen velkommen.

 

 1. Til dirigent valgtes Lisbeth Nørgaard
 2. Formandens beretning var lagt i hænderne på Henrik Bugge Mortensen. For tiden er “formanden” et formandskab bestående af Elsebeth Nørlem, Bjarne Troelsen og Henrik. Beretningen vil være at læse på foreningens hjemmeside. Den blev enstemmigt godkendt med applaus.
 3. Årsregnskabet blev fremlagt af foreningens kasserer, Birgit Møller Sørensen.

Trods det, at året 2020 var præget af covid-19 og deraf følgende

nedlukninger, kunne der fremvises et overskud på godt 14.000 kr.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

Budget for 2021 blev fremlagt. Da der kun resterer 3 måneder af 2021, kan    

vi allerede nu imødese et underskud på ca. 10.000 kr. Der har været ekstraordinære udgifter på inventarsiden i forbindelse med omfattende renovering og udvidet ibrugtagning af kælderen. Her er bl.a. kælderindgangen blevet udstyret med en ny vandtæt dør. Budgettet blev vedtaget.

Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingentet på 100 kr. fastholdes. Hvilket enstemmigt blev vedtaget. I 2020 havde 173 tegnet medlemskab. I år farventes, at vi ender på ca. 150 medlemmer.

4)    Der var ikke indkommet forslag.

5)    Valg til bestyrelsen. Ilone Dolmer og Sven Erik Østergaard havde ønsket at

træde ud af bestyrelsen. Birgit Møller Sørensen ville gerne fortsætte. Som ny i                            

bestyrelsen valgtes Jenny Kamstrup og Mogens Bøg Jensen.

Som suppleanter (valgt for et år ad gangen) valgtes Frank Bay Poulsen og Sven

Erik Østergård.

6)   Evt. Fra salen fremførtes flere ideer og synspunkter, som den nye bestyrelse opfordres til at kigge nærmere på i den kommende tid, og som kan tages op på en kommende frivilligaften:

- Når der inden næste generalforsamling til marts 2022 skal opkræves kontingent anbefales det, at opkrævningen ikke er lagt ind i et nyhedsbrev, men kommer pr mail uden andet indbold.

- Ang. frivillige: Gitte Skov, som styrer de frivilliges bemandingsliste, beklager,

at ikke flere frivillige er til rådighed i praksis. 40 - 50 personer har meldt sig som

frivillige, men i praksis er det max de samme 20, der træder til.

- Hanne Mortensen, som i høj grad er en af disse, kunne godt ønske sig, at

bestyrelsen tilgodeså de frivillige lidt mere, bl.a. bedre orientering og feedback

for den indsats, de leverer.

Nogen foreslog, at der inviteredes til en julefrokost for de frivillige.

Nogen foreslog, at dagsrapporten ikke kun sendes til bestyrelsen, men også til

de frivillige, så man føler, at BOGBY9520 er et fælles anliggende.

Nogen foreslog, at der blev defineret nogle flere ansvarsområder.

Nogen foreslog, at der til bestyrelsen knyttedes en repræsentant for de frivillige

Nogen foreslog, at de frivillige skulle være mere forpligtede, f. eks. skulle man

tegne sig for mindst 2 vagter pr. måned.

     

Ang. medlemspleje fremførte Henrik, at en planlagt udflugt til vores “lillesøster”,  

BOGBY8870, Langå, måtte aflyses. Kun een havde tilmeldt sig. Det var en udflugt med alt betalt. Så det var ret skuffende, at interessen ikke havde været større.

Bodil Lousdal gjorde opmærksom på vigtigheden af, at man læste de udsendte nyhedsbreve.

 

Hans Gullestrup afsluttede punkt 6 med at glæde sig over BOGBY9520´s succes.

Hvilket forsamlingen tilsluttede sig med en øredøvende klapsalve.

 

Da den havde lagt sig, takkede dirigenten for god ro og orden - og blev ligeledes applauderet. Herefter rundede Bjarne Troelsen af med at takke de afgående suppleanter Poul og Helle for deres indsats samt Ilone og Sven Erik for deres indsats i bestyrelsen, og endelig forsamlingen for det fine fremmøde.

 

                                                                                       Referent Sven Erik Østergård

 

     

 

      

BOGBY9520

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 19.00

 

Sted: Jyllandsgade 5C, 9520 Skørping

 

 

Dagsorden

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Tjek venligst på forhånd referatet og se om I har kommentarer hertil.                                                                                        Der foreligger ikke noget definitivt referat fra forrige bestyrelsesmøde. Punktet bortfalder.

Birgit redigerer referatet fra sidste møde og sender det til godkendelse til bestyrelsen.

 1. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer. Derefter konstitution af bestyrelsen.

Jenny Kamstrup og Mogens Bøg-Jensen blev budt velkommen i bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet.

Konstituering:

Formand: Henrik Bugge Mortensen

Næstformand: Bjarne Troelsen

Sekretær: Elsebeth Nørlem

Kasserer: Birgit Møller Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer: Jette Dige Rokos, Jenny Kamstrup og Mogens Bøg-Jensen.

Henrik laver en ny telefon- og mailliste over bestyrelsens medlemmer.

 1. Økonomi

Økonomien ser fin ud.

 1. Evaluering af generalforsamling. Diskussion af forslag fra medlemmerne under evt. (Hvordan knytter vi de frivillige nærmere til bogbyen? Bedre orientering og inddragelse? Julefrokost? Skal et bestyrelsesmedlem have forholdet til de frivillige som en særlig opgave? Skal listen over frivillige opdateres (mange tager aldrig vagter)? Skal de frivilliges forpligtelser være klarere defineret, fx et krav om mindst to vagter om måneden?)

Referatet fra årets generalforsamling er lagt på hjemmesiden. Henriks formandsberetning sendes til Bjarne og bliver efterfølgende lagt på hjemmesiden Bjarne sender referatet til bestyrelsen.

Jenny bliver kontaktperson for de frivillige. Nye frivillige henvises til/kontaktes af Jenny for at blive introduceret til arbejdet som frivillig. Jenny vil bl.a. sørge for den skriftlige information fra bestyrelsen til de frivillige. Vi prioriterer stadig den mundtlige kommunikation på vagterne højt.

Ang. frivilliglisten, som Gitte bruger, når doodlen sendes ud, er det besluttet, at alle frivillige skal gentilmelde sig for at være på listen. Mail desangående sendes ud til de frivillige ultimo november. Deadline for tilbagemelding er 12. december. Jenny skriver mailen, som Gitte efterfølgende sender til de frivillige.

 1. Kommende frivilligaften Hvornår? Hvem arrangerer?

Henrik bliver bestyrelsens rep. i gruppen, som tilrettelægger frivilligaftenen. Dato: Torsdag d. 20. januar.

Indhold bliver bl.a. punkter fra generalforsamlingen (se pkt. 4) og en revision af listen over ansvarsområder. Og så skal der være tid til hyggeligt samvær. 2 frivillige har meldt sig til gruppen. Der er plads til flere.

 1. Revision af listen med ansvarsområder

Listen over rengøring i bogbybutikkerne blev udfyldt. Birgit renskriver listen.

Henrik køber støvsuger til kælderen.

 1. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.                                                                Kælderindvielse? Hvad kalder vi lokalerne i kælderen?

Dato for indvielse af kælderen fastsættes, når gulvet er malet. Birgit bestiller maling. Hvem kan/vil male kældergulvet?

Der sættes streamers på pladen ved kælderen for at markere indgangen til kælderen.

Vi kalder fremover lokalerne: Sorteringsrum, Musikrum, Nordisk litteratur, Dubletgang, Dekorationsrum og Jazzsamling.

                                                     

 1. Opkrævning af kontingent 2022. Hvordan gør vi?

I midten af januar sendes en mail til medlemmer ang fornyelse af medlemskab. Der sendes også en reminder i det efterfølgende nyhedsbrev. Efter en endnu ikke fastsat dato slettes ikke-fornyede medlemskaber fra medlems- og maillisten.

Elsebeth gør mappe klar til 2022-medlemmer inden 1. november.

 1. Kommende arrangementer

Arrangementet om Susanne Brøgger aflyses pga. sygdom. Henrik orienterer herom på HimmerlandsBilletten.

29.10.21 er der hallweenåbent til kl. 21. 2 vagter: kl. 14-17 og kl. 17-21. Henrik har købt slik til børn og voksne.

19.12.21 er der julearrangement på torvet kl. 10- 16. 2 vagter: kl. 10-13 og kl. 13-16. ”Pigernes fornøjelse” kommer og underholder. Birgit og Henrik har sat sig på vagt hele dagen. Der er brug for flere vagter. Der købes ind til gløgg og æbleskiver. Henrik laver en pressemeddelelse om arrangementet.

 1. Hvad stiller vi op mod indlevering af uønskede bøger (Union o. lign.)?

Pga. pladsmangel modtager vi ikke leksika og bøger fra bl.a. Union og Lademann.  

Bjarne skriver på hjemmesiden og opfordrer her folk til at sende en mail, hvis de er i tvivl, om vi modtager de bøger, de har pakket til os.

 1. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Vihar og Elsebeth S., Susan

 

Jenny bliver ansvars.og Helle Mejer skrives på som medlem af gruppen.

 

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik, Jette, Ilone

 

Gruppe bliver fremover til Bagegruppen. Jette bliver ansvars. Helle og Ilone slettes fra gruppen. Der betales

 fremover 100 kr. pr. bagning.

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.), Jette

 

HUSK at lave små historier med billeder, når vi er på vagt. Jette er hurtig til at sætte dem på Facebook.

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

 

Birgit og Henrik søger Spar Nord til litterære selskaber

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.),

 

 1. Frivilligruppen. NY GRUPPE

Gruppe: Jenny (ansvars.)

 

 1. Punkter til næste møde

 

 1. Næste møde: Onsdag d. 1. december kl. 19 på Gammel Skørpingvej 64

 

 1. Evt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk