Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Referat fra bestyrelsesmødet den 4. september 2019

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde torsdag den 8. august 2019.

Referat godkendt

 1. Økonomi

Fortsat godt salg og god økonomi. Medlemslisten er opdateret og medlemstallet er på 197 medlemmer.

 1. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.

Aase Rafn er i gang med at male døre og vinduer i grøn umbra.

Ribergaard har givet tilsagn om at tage markisen over 5b ned samt udarbejde en ny bogkasse til aflevering af bøger.  Der mangler forsat at blive indkøbt power-point-fremviser.

 1. Bortskaffelse af kasserede bøger

Af hensyn til klima og miljø har det været drøftet, om vi kan finde en mere miljørigtig måde af afhænde vores kasserede indbundne bøger på. Det har derfor været drøftet med bl.a. Rebild kommunes genbrugsplads, hvorvidt vi som genbrugsbutik kan afhænde kasserede indbundne bøger til Småt og Brændbart på genbrugspladsen. Svaret herfra er, at vi på linje med de øvrige genbrugsbutikker som privatpersoner må køre vores kasserede bøger til genbrugspladsen og selv lægge dem i containeren for Småt og Brændbart. Det aftales derfor, at Bogbyen fremover, med minimum 4 personer til på skift til at køre vores kasserede bøger på genbrugspladsen, overgår til dette. Fra bestyrelsen påtager Sven Erik, Henrik og Bodil sig opgaven. Der sendes mail til de frivillige, som opfordres til at melde sig til opgaven.

 1. Forespørgsel fra Rebildporten ang. julevideo om Bogby9520

Det aftales, at vi arbejder videre med at lave video om Bogby9520, dog ikke specifik julevideo. Henrik tager kontakt til Rebildporten og aftaler nærmere.

 1. Den internationale sammenslutning af bogbyer. Skal vi være medlem?

Der er kommet en henvendelse fra den internationale sammenslutning af bogbyer om evt., interesse for medlemskab. Dette blev drøftet for og imod. Ifølge deres webside www.booktown.net er der registreret adskillige bogbyer i mange lande, herunder vores nordiske naboer. I Danmark er kun Torup bogby i Nordsjælland registeret medlem af organisationen. Det aftales, at vi tilslutter os organisationen og giver det en chance, ser hvad vi får ud af det, herunder øget profilering, bogsalg og interesse for vores unikke bogby i Skørping.. Der er dels tale et tilmeldingsgebyr og dels et årligt kontingent for medlemskab..

 1. Bemanding til de kommende arrangementer

Der skal altid være 2 medlemmer fra bestyrelsen til stede til afvikling af aftenarrangementerne. Da mange har undladt at skrive sig på, diskuteres årsagerne hertil, herunder om vi har for mange arrangementer. Der var enighed om at fastholde niveauet, men skærpe opmærksomheden på at få sig skrevet sig på. Hvert bestyrelsesmedlem skal påregne to aftenarrangementer pr. halvår.

Derudover kræver det flere frivillige til de forskellige arrangementer i forbindelse med 150års jubilæet. Vi opfordrer de frivillige til at henvende og tilmelde sig  til disse.

 1. Flagalle. Hvem kan hjælpe?

Der blev lagt en plan for, hvem af de frivillige, der har givet tilsagn om at hjælpe erhvervsforeningen,  borgerforeningen og flaglauget med  at opsætte og nedtage flagene i jubilæumsdagene. Birgit noterede sig dette og tager kontakt til formanden for flaglauget..

 1. Oprydning

Af hensyn til evt. fugtskader på ting i kælderen ved skybrud aftales det, at vi ikke sætter bøger og andre ting, der ikke tåler fugt, direkte på kældergulvet. Det skal være løftet fra gulvet, gerne mindst 30 cm. I depotrummet, hvor æblekasserne står til bøger, skal der herunder placeres træpaller. Disse kan, så vidt vides, afhentes gratis på genbrugspladserne.

 1. Registrering af betaling fra de eksterne reoler

Det aftales, at der ikke indføres registrering af mobilpaybetaling fra de 9 eksterne reoler. Dog fortsættes med at opgøre beløbene for kontantbetalingen i de 5 reoler i Rebild og 1 i Kino-revyen.

 1. Problemer omkring betaling af vores internetabonnement

Betaling af vores internetbetaling skal oprettes som Dankortbetaling. Bjarne tager sig af den opgave.

 1. Tilbud fra elektriker

Der er kommet et tilbud fra Lars Jacobsen om LED belysning i kælderen. Vi fravælger tilbuddet og klarer os med det lys, der er. Det bestilte køleskab hos Lars Jacobsener er modtaget og vil blive leveret snarest muligt.

 1. Kloakproblemet igen igen

Da vi selv skal afholde udgifterne til løsning af evt. kloakproblemer, lever vi indtil videre med den usikkerhed, der er forbundet med det, jævnfør punkt 9.

 1. Ekstra mail til vore medlemmer om vore mange arrangementer vedr. jubilæet?

Vedtages sammen med mail om de øvrige arrangementer i efteråret.

 1. Støtte til ”Derudad” i form af et foreningssponsorat.

Enighed om, at Bogbyen gíver et støttebidrag på 3000 kr. til Derudad for indeværende år.

Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Bodil (ansvars.), Helle, Vihar og Elsebeth S.

              Gruppen er udvidet med Helle Meyer, som står for reolen i Terndruphallen

 

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik. Intet nyt

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.) Intet nyt

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik. Intet nyt

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.) Birgit er fortsat i gang med oprydning

 

 1. Punkter til næste møde

Ingen forslag

 

 1. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag  den 8. oktober kl 19,30

 

8.   Evt.

      -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk