Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. september 2023

 

Fremmødte: Bjarne, Birgit, Elsebeth, Sven Erik, Mogens, Frank og Jette.

Referent: Jette

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Tjek venligst på forhånd referatet og se om I har kommentarer hertil.

Godkendt.

 1. Økonomi

God. BOGBY9520 har ydet økonomisk støtte til Herman Bang dagen. Birgit redegjorde for nye økonomiske vilkår hos MobilePay. De ændrer ikke meget hos BOGBY9520, så vi kører videre med den ordning for betaling.

 1. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.                                                               Forberedelse af arbejdsdag den 3. oktober. Plan for omplacering af visse grupper af bøger.

Der blev lavet en arbejdsplan for omplacering af enkelte boggrupper, primært i kælderen. Planen ligger som et bilag til referatet.

Birgit påtog sig at stå for forplejningen.

 1. Arrangementer i november/december

Birgit fremlagde to ideer:

 • Få arkitekt Thyge Jacobsen til at holde foredrag om særlige huse i Skørping.
 • Få Annette Ravn til at fortælle om sin bog ”Den tredje alder”. Hun er en lokal forfatter.
 • Endvidere kom en ide om at høre FRAKTAL gruppen om de ville holde en aften hvor de fortalte om hvem de er og læste digte op. Birgit kontakter dem.
 1. Tekst til ny udgave af bogmærke

Bogmærket skal ændres en smule. Henrik Bugge Mortensen har det gamle bogmærke og Birgit snakker med ham om ændringerne:

 • Der skal stå 2 butikker og ikke 3.
 • I stedet for 150.000 bøger kan der fx stå mange / utallige / et utal af
 • Bogby-Butikken, Askildrupvej… skal ud.
 • Måske kunne ”Følg BOGBY9520 på www….” flyttes på forsiden? Ikke et must, men en ide.
 • Der fremkom desuden en ide om at bruge rødt (komplementærfarve til den grønne) som blikfang på den nederste del af forsiden. Det var ikke et udbredt ønske, men kunne eventuelt afprøves på skærmen?
 1. Fejring af 10 års jubilæum næste år?

Dette punkt overføres til næste møde.  

 1. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Jenny (ansvars.), Vihar og Elsebeth S., Susan

Susan og Elsebeth S. har klargjort nogle kasser til at udskifte bøger på diverse reoler ude i byen.

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.), Jette

Vi planlægger arbejde på en ny hjemmeside, men intet konkret endnu.

 

 1. Arrangementsgruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Bestyrelsen

Se punkt 4.

 

 

 1. Punkter til næste møde

 

 • Forberede frivilligaften den 22. nov.
 • Fejring af 10 års jubilæum. Hvordan og hvornår?
 • Birgit har, af forskellige årsager, påtaget sig mange opgaver. Og det skal hun så sandelig have tak for. Men vi skal udarbejde en liste over de opgaver, hvor andre bestyrelsesmedlemmer kan byde ind og således fordele arbejdet mere jævnt.

 

 

 1. Næste møde

 

Torsdag den 26. oktober kl. 19:30

 

 1. Evt.

 

20. september kl. 19 er der møde om biblioteket på Kulturstationen. Birgit hænger information op på døren ind til BOGBY9520. Hun udarbejder eller får fat i nogle lister til underskiftindsamling imod lukning af det lokale bibliotek. Elsebeth finder den gamle skrivelse imod lukningen. Den kan måske delvist bruges igen.

 

Der blev sat dato for næste Frivillig aften: Onsdag den 22. november 2023.

 

I efterårsferien (på de åbne dage) afholdes der udsalg med halv pris på: børnebøger, krimier, lokalhistorie + en stor samling LP’er til særlig billig pris.

 

Generalforsamling i BOGBY9520

Torsdag d. 30. marts 2023

 

 1. Valg af dirigent.

Lisbeth Nørgaard blev valgt, og hun kunne erklære generalforsamlingen lovligt indvarslet.

 

 1. Formandens beretning.

Bjarne Troelsens beretning kan ses på vedhæftede dokument.

 

 1. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

Birgit Møller Sørensen fremlagde årsregnskab for 2022 og budget for 2023.03.31

Årsregnskab: Fremover vil det fremgå i regnskabet, hvilke bidrag BOGBY920 har modtaget. Årsregnskabet blev godkendt.

Budgetforslaget blev godkendt.

Kontingent blev fastsat til 100 kr.

Birgit gennemgik herefter regnskabsoversigt for årene 2019 – 2022. Det gav et godt overblik over udviklingen.

 

 1. indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

Birgit Møller Sørensen og Frank Bay-Poulsen blev begge genvalgt. Jenny Kamstrup ønskede ikke genvalg. I stedet blev Mogens Bøgh-Jensen valgt

Som 1. suppleant valgtes Kirsten Kanstrup. 2. suppleant blev Jenny Kamstrup.

 

 1. Evt.

Før ordet blev givet frit, blev der lavet en optagelse af Bjarnes tale til Henrik Bugge Mortensen. Vihar optog og sender optagelsen til Henrik.

Der var en livlig og positiv debat om mange vigtige emner:

Der blev givet udtryk for stor glæde og tilfredshed med de kurser, som er blevet udbudt i årets løb.

Problematikken omkring kriterier for kassation af bøger blev drøftet. Bestyrelsen vil igen se på problematikken og forsøge at lave nogle rammer, som kan imødegå, at ”forkerte” bøger kasseres.

Så blev det nævnt, at det er fint, at Facebook bruges i forbindelse med salg og promovering af BOGBY920.

Der kom forslag om at lave en logbog til 5b, så de frivillige kan kommunikere ændringer og forslag til hinanden.

Så blev vigtigheden af arrangementer for de frivillige understreget. Vigtigt både for at påskønne indsatsen og for at mødes i et socialt fællesskab, hvor gode ideer fødes.

Hvordan sikrer vi, at dubletter kommer på hylderne, når hyldeeksemplarerne sælges? Og hvordan gør vi? Også et punkt for bestyrelsen.

 

Bjarne sluttede generalforsamling af med at takke for det fine fremmøde og han takkede ligeledes Lisbeth for fin mødeledelse.

 

Generalforsamling i Bogby9520 d. 30. marts 2023

 

Formandens beretning.

 

Ved årsskiftet 2022-2023 havde foreningen Bogby9520 180 medlemmer. Af dem er 25 aktive som frivillig arbejdskraft i Bogby butikkerne, hvor de sammen med bestyrelsesmedlemmerne tager skiftende vagter og passer butikken, ekspederer kunder, sorterer indkomne bøger og prissætter dem,  rydder op på hylderne og holder orden i den store bogsamling, så den er til at finde rundt i for kunderne, gør rent, vasker op og drikker kaffe og i det hele taget holder virksomheden i gang på forbilledlig vis. De frivillige er bogbyens hjerte som holder hele foretagendet sundt og vitalt. De er Bogbyens ”sine qua non”, for at bruge et gammelt udtryk: dem, uden hvem intet kunne lade sig gøre af alt det, der foregår til gavn og glæde for borgere i Skørping by og Rebild kommune – og for mange andre. Her skal lyde en stor tak til disse ildsjæle for den tid og de kræfter, de lægger i vores lille virksomhed, og for den måde de bidrager til den gode stemning i butikken, som kunderne nyder godt af og sætter pris på.

 

Ved Bogby9520’s generalforsamling den 10. marts 2022 blev de fire bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, nemlig Henrik Bugge Mortensen, Bjarne Troelsen, Jette Dige Rokos og Elsebeth Nørlem alle genvalgt, og det samme gjaldt de to suppleanter, Sven Erik Østergaard og Frank Bay Poulsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henrik som formand, Bjarne som næstformand og Birgit Møller Sørensen som kasserer.

Men i løbet af året skete der nogle ting, der bragte de to suppleanter i spil. Mogens Bøg-Jensen måtte i begyndelsen af Juli trække sig helt fra bestyrelsesarbejdet pga alvorlig sygdom, og Frank Bay Poulsen indtrådte i bestyrelsen i stedet for Mogens. Heldigvis har situationen ændret sig så meget for Mogens, at han igen er aktiv i Bogby.

I slutningen af august så Henrik sig nødsaget til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Han var kommet frem til, at han simpelthen havde for meget at se til og måtte drosle lidt ned i sine aktiviteter, og så stod vi pludselig uden formand! Men så måtte næstformanden, Bjarne, jo rykke op som formand, og vores anden suppleant, Sven Erik Østergaard trådte ind i bestyrelsen.

 

Selv om 2022 stadig et stykke ad vejen var et corona-år, var der så meget styr på situationen, at det ikke blev nødvendigt for os at lukke ned for butikken på noget tidspunkt, og vi vendte – lidt forsigtigt i starten – tilbage til en hverdag med forskellige kulturelle arrangementer, noget af det, vi anser for en rimelig ”tilbagebetaling” for alle de bøger, folk donerer til Bogby, som vi så kan sælge og på den måde omsætte til gavn og glæde for borgerne i 9520 området.

Vi holdt et par studiekredse med begrænset deltagerantal: Birgit Rønnow holdt et malerkursus over tre aftener i januar og februar med overskriften ”Naturen som motiv” og Bjarnes filosofikursus om Kirkegaard og eksistentialismen kørte over fire onsdage i marts og april.

Vi deltog som sædvanlig i gnnemførelsen af Biblotekets litteraturdag,”Ord i Nord”, den 5. februar, og hen over året har vi holdt en række foredragsaftener: 17. februar fortalte Inge-Lise Bjørnvig om sin farbror, Thorkild Bjørnvig og hans forfatterskab. 24. marts fortalte Peter Schleicher om sit arbejde i Røde Kors. 12. maj fik vi historien om Hvidsten Kro og Hvidstengruppen ved lokalhistoriker Hans Nejsum fra Hvidsten.

Vi deltog også i Klimaugerne i 2022: den 28. april fortalte Anders Boisen fra Årslev ved Aarhus om at ”bo småt og leve godt” ud fra sin bog ”My tiny house”. Vi deltog i Det store byttemarked den 8. maj, og arrangerede den 28. maj en dag i skoven med ”Vild mad på menyen” med naturvejleder Søren Risborg, kok Flemming Graff Horup og Henrik Bugge Mortensen som guider på skovturen.

!5. september talte filosof Mogens Pahuus om Herman Bangs livssyn som optakt til Det litterære Folkemøde d. 1.-2. oktober, som Herman Bang Selskabet havde taget initiativ til. I maj måned havde vi med Birgit Møller Sørensen som den drivende kraft holdt en storstilet  ”hollandsk auktion” over dele af den store bogsamling i Store Brøndum afdelingen, det forhenværende Brøndum Antikvariat. Det gav et overskud så stort, at Bogby kunne støtte Det litterære Folkemøde med 50.000 kr. og dermed bidrage til den kæmpesucces, dette ambitiøse projekt endte med at blive. 25 litterære selskaber fra hele landet deltog i arrangementet og bidrog med i alt 40 arrangementer som tiltrak omkring 2000 besøgende over de to dage.

13. oktober fortalte Kurt Thomsen fra Gl. Skørping om sin bog, ”24 skud – en beretning fra besættelsen”, og 27. oktober viste Mathis Huse Nørgaard billeder og fortalte om sine egne oplevelser under sine 26 måneder med slædepatruljen Sirius. 10. november fortalte Pia Granjean om sine seneste to krimier, ”Glemmer du” og ”Jagtspil”, og 26. og 27. november deltog vi med stort udbytte i det store julemarked på Kulturstationen.

 

Tidligere i min beretning nævnte jeg i forbigående, at Henrik Bugge Mortensen var trådt ud af bestyrelsen. Men så let slipper han ikke, for Henrik har spillet en større rolle for Bogby9520 end nogen anden enkeltperson. Han var med helt fra begyndelsen – ja i virkeligheden før, og han har med sin sprudlende iderigdom, sin dynamik og sit engagement og en formidabel arbejdsindsats været hovedkraften i opbygningen af Bogby9520 til det, den er i dag, og præget den i en sådan grad, at det er svært at forestille sig, hvordan det hele havde set ud, hvis ikke han havde været der. Vi skylder ham en stor stor tak for det kæmpearbejde, han har lagt i Bogby gennem årene, og vi har besluttet at udnævne ham til æresmedlem af foreningen.

 

Herefter er der ikke andet tilbage for mig end at sige tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde og hyggelige møder, til vore trofaste medlemmer, som med deres bidrag er med til at holde foreningen levende, og ikke mindst – endnu en gang – til de aktive frivillige for den tid og det arbejde, de investerer i den daglige drift af Bogby9520.

 

30. marts 2023

Bjarne Troelsen

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk