Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

 

 

Generalforsamling i BOGBY9520

Torsdag d. 5. marts 2020

 

Referat:

 1. Valg af dirigent.

Jørn Pedersen blev valgt til dirigent. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

 

 1. Formandskabets årsberetning.

Birgit Møller Sørensen fremlagde formandskabets årsberetning:

 

Det har været et forrygende år, efter at vi flyttede i Jyllandsgade 5 C og 5 B.  Endnu engang tak til alle vore frivillige og de mange andre der hjalp med flytningen.

Vi har siden flytningen haft mange flere kunder i butikkerne. Vi bor jo på byens bedste hjørne. Vi er også i løbet af året blevet endnu bedre til at organisere bøgerne på hylderne.

Der er efterhånden rigtig mange frivillige der tager en tørn med udvalgte emner, så vore bøger står endnu mere overskueligt og dermed lettere sælgelige. Det kan man også se på vores omsætning, som Sven Erik vil fortælle om senere i aften.

Vi har dog også grundet flytningen haft ekstra mange udgifter. Vi har bl.a. fået lavet et minimalistisk køkken, som fungerer til vores behov. Vi har købt nyt køleskab og fryser. Vi har undervejs investeret i flere reoler. Vi har haft fat i både VVS’er og elektriker for at få alt lavet i orden i butikkerne. Vi har måttet udskifte kaffemaskiner flere gange og her for nylig også opvaskemaskinen.

Vi har desuden investeret i ny computer og en projektor, så vi ikke behøver at bruge tid på at løbe ud og låne, det er især biblioteket der har været flinke til at udlåne projektor. Tak for det!

Efter sidste generalforsamling skete der jo det, at vores formand gennem flere år Henrik Bugge Mortensen trak sig som formand, fordi han skulle bruge mere tid til den store opgave at få et kulturblad op at stå efter at kommunen havde sparet deres bidrag til bladet Kulturen. Det var en stor og meget vanskelig opgave, som Henrik påtog sig sammen med andre af kommunens kulturelt interesserede, og det er heldigvis lykkedes for dem at få et rigtigt godt blad op at stå og skaffe penge til det også.  Stort tillykke med det.

BOGBY har her bidraget med at lægge lokaler og kaffe til alle derudads mange møder, og det er vi rigtig glade for, at vi har haft mulighed for. Vi betaler også en pæn sum til bladet, idet vi jo er uhyre afhængige af at kunne få bragt vore tilbud ud til alle i kommunen. Vi har også lagt lokaler til den nye forening Herman Bang Selskabet, så vi også på denne måde hjælper kulturen i kommunen.

Det at Henrik trak sig som formand, betød jo så, at der skulle findes en ny. Den opgave var der ingen der ville påtage sig. Man blev i stedet enige om at oprette et formandskab på 3 personer, Bjarne Troelsen, Elsebeth Nørlem og Birgit Møller Sørensen. Det er vist gået meget godt, idet vi heldigvis stadig nyder godt af alle Henriks gode ideer og indspark til forskellige ting.

Vi har som vi plejer også arrangeret en del foredrag m.m. i 5 C, som jo blev indrettet netop med henblik på at kunne køre reoler til side og sætte stole op i stedet for, så vi kunne holde foredrag i de gode intime omgivelser med alle bøgerne rundt omkring os.

 

Det er ikke sikkert, at alle har læst vor formålsparagraf, derfor læser jeg den lige op for jer:

 §3 Formål

 Bogen og det skrevne ord har gennem tiderne spillet en vigtig rolle i samfundet. Set i lyset af den digitale udvikling er denne kulturarv under pres – enorme mængder af bøger ender på lossepladsen. Det er derfor foreningens formål:

 1. At sætte fokus på og være med til at opsamle, bevare og videreformidle den trykte bog i bred offentlighed. Formidlingen foregår ved indsamling, sortering og videresalg til overkommelige priser.
 2. At skabe en BOGBY i Rebild kommune og drive bogby-butikker for de indkomne midler.
 3. At sætte fokus på det talte ord gennem arrangementer med et bredspektret emnevalg.

 

Det er jo et led i hele ideen med BOGBY, at vi, for de midler vi får ind for de bøger som folk i området forærer os, betaler tilbage bl.a. via vore gratis foredrag og vores deltagelse i bl.a. Ord i Nord, Klima Rebild, i diverse arrangementer sammen med biblioteket, Stationsbymarked og Lop amok i samarbejde med Skørping Borgerforening, Erhvervsforeningen, Marionetteatret og det nye Herman Bang Selskab samt et kontant bidrag til det nye kulturblad derudad. I 2019 var overskriften jo 150 års Stationsbyjubilæum i Skørping, som vi fejrede ved at arrangere ovenomtalte Stationsbymarked, hvor torvet var fyldt med gode fødevaretilbud og masser af glade mennesker.

Vi har i 2019 afholdt ca. 12 arrangementer foruden vor deltagelse i Ord i Nord og de øvrige ting jeg lige har nævnt.

Sidste efterår fik vi bevilget 10.000,- kr. fra Spar Nord til at lave en tegneserie-workshop for børn. Den bliver arrangeret her i efteråret, og vi er altid i bestyrelsen interesseret i at høre om nye tiltag og ideer, der matcher vor formålsparagraf.

Det er jo en ren fornøjelse at være med i bestyrelsen for projekt BOGBY9520, idet de mange frivillige næsten af sig selv gør, hvad der skal gøres. Alle tager ansvar, og det er jo fantastisk. Selv i den meget vanskelige og tragiske situation da vores allesammens herlige og flittige Aase Rafn pludselig døde, gik det næsten af sig selv med at fordele hendes mange opgaver mellem flere af de frivillige.  Vi var meget glade for Aases store arbejde for os, og det var virkelig en sorgens dag, da vi fik beskeden om hendes død, og da vi sad til begravelsen. Men efter begravelsen sad vi nogle stykker hjemme i butikken omkring kaffebordet og mindedes hende og hendes gode og sjove fortællinger, og det blev alligevel en god og varm dag der rundt om bordet. Æret være Aases minde. Jeg synes ikke vi skal holde et minuts stilhed nu, det har vi sådan set allerede gjort. Vi er mange der stadig indimellem tænker på hende med gode og sjove minder. 

Der sker meget i vores forening og mange giver en hånd med i forskellige sammenhænge. Vi har en bagegruppe, så vi altid kan levere dejligt hjemmebagt brød til vore arrangementer.

Vi har ligeledes en markedsgruppe som på skift tager på marked, bl.a. til Opera i Rebild og andre markedsarrangementer i oplandet.  Vi har ikke været så flittige i år p.gr.a. flytningen og alt det der skulle gøres derefter. Men det kan jo blive bedre i 2020. 

Vi har en gruppe der tager sig af de eksterne reoler, som findes en 8-10 steder rundt i kommunen, hvorfra der sælges bøger fra BOGBY.

Der er ligeledes oprettet en ”genbrugspladsgruppe”, der på skift kører bøger på genbrugspladsen efter en frivillig aftale med kommunen. Vi får jo hele tiden bøger ind af samme slags, eller bøger der er for slidte, som vi desværre ikke har plads til at opbevare.

Her er det også på sin plads at meddele, at vi jo har en afdeling i St. Brøndum med rigtig mange bøger, hvor der holdes åbent og sælges bøger på vegne af BOGBY hver torsdag kl. 14-17.  Som I måske har læst i programmet for foråret, bliver der her afholdt et kæmpestort udsalg til fordel for BOGBY hele maj måned.

Vi er desuden så heldige, at vi har en særlig vinduespynter-gruppe, Bente Handberg og Gerda Schmeling, som på flotteste vis sørger for at vore vinduer er byens smukkeste og mest kreative.

Ja, nu lyder det da bare som om vi altid knokler afsted, men det er også vigtigt, at vi har vort runde kaffebord i butikken. Vi skal også huske at nyde det og slappe af indimellem. Vi er jo alle frivillige i dette foretagende. Det er en del af charmen ved vores butikker, at der altid er kaffe på kanden og tid til en lille snak, til de der har lyst til det. Man oplever tit, når man er på vagt, at andre bestyrelsesmedlemmer eller frivillige bare lige kigger indenfor for hyggens skyld, og sådan skal det også være.

 

Jeg vil nu runde af med at fortælle, at vi er blevet opfordret til at melde os ind i den internationale BOGBY- forening. Det har vi også gjort, men de har været lidt langsommelige til at melde tilbage, så vi afventer nærmere besked om det her i 2020.

Vi har også spekuleret på at danne en dansk BOGBY-forening og i den forbindelse har vi arrangeret et møde med Ebeltoft BOGBY-forening her i foråret. Så må vi lige se, hvad der kommer ud af det – om vi har overskud til det også…

 

Tak til alle her i lokalet for jeres bidrag, enten det er kontingent og/ eller ekstra arbejde. Alle bidrag er vigtige. Det er yderst vigtig for os, at vi kan mærke opbakningen udefra via mere end 200 betalende medlemmer. Så vi vil opfordre alle til at få betalt deres kontingent for 2020 og evt. skaffe os yderligere medlemmer.

 

Til sidst vil jeg bare opfordre til, at vi alle her i aften efter generalforsamlingen under kaffen indbyrdes snakker om, hvad I synes vi ellers kunne byde ind med af spændende ting. I må også gerne overveje, om vi som forening overhovedet kan magte mere, og i så fald hvad det kunne være.

Tak for ordet.

 

Beretningen blev modtaget med applaus og godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent.

Sven Erik Østergaard fremlagde regnskab og budget.

Regnskab og budget godkendt.

Kontingent fastsat til 100kr.

 

 1. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Henrik Bugge Mortensen, Bjarne Troelsen og Elsebeth Nørlem blev genvalgt

Ilone Dolmer og Jette Dige Rokos blev valgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev Helle Nilsson og Poul Larsen valgt.

Birgit takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Thorkil Hørløk for sin hjælp i musikafdelingen. Torben Jacobsen for sin store indsats i 5b og en stor tak til Bodil Lousdal for det enorme og uvurderlige arbejde hun har lagt i BOGBY9520. Hun fortsætter heldigvis som frivillig.

Også en tak til Helle Nilsson for indsatsen i bestyrelsen. Hun fortsætter heldigvis som suppleant.

 

 1. Evt.

Sussie Handberg vil gerne forære BOGBY9520r et udhængsskab til ophængning på ydermuren mod Jyllandsgade.

 

Jørn Pedersen sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

Også tak til Jørn for god ledelse af generalforsamlingen.

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 20. februar 2020 kl. 19.00

 

Afbud fra Bjarne

 

Dagsorden

Sted: Jyllandsgade 5C, 9520 Skørping  

 

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 21. januar 2020.         OK.
 2. Økonomi     Fint regnskab, flot stillet op og med oversigter over alle årene lige til at bruge i projektoren ved selve generalforsamlingen. Budget udarbejdet.
 3. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.    Vi gemmer de mange DVD’er vi har fået til et sommerudsalg.   Så er der endelig skred i afhentning af Danmarkshistoriebøger fra St. Brøndum. Efter mødet blev det aftalt at Bjarne, Torben og Birgit Løgstrup kommer til St. Brøndum onsdag d. 26. febr. kl. 10.00 for at afhente bøger.                                                                                   
 4. Planlægning af generalforsamling torsdag den 5. marts.                                                                  Budget, formandsberetning, opstilling af kandidater til bestyrelsen mm.

      Birgit laver formandsberetning.  Budgettet er lavet. Vi har på forhånd fået tilsagn fra adspurgte          medlemmer om at stille op til de poster i bestyrelsen der bliver ledige, så vi ikke står ved generalfor- samlingen og ikke ved, om vi har nok kandidater til posterne. Det er meget vigtigt at vi er 9 personer i alt.

 1. Opfølgning på medlemskab af International bogbyforening.  Vente til næste gang.
 2. Forslag til arrangementer i efteråret 2020.  Vente til næste gang.
 3. Skal vi beslutte at købe økologisk. Vi blev enige om, at vi skulle tilstræbe at købe økologisk og bære-

dygtigt, såvidt muligt, men ikke fanatisk…

 1. Køb af ny opvaskemaskine?  Der var et godt tilbud på en Miele-opvaskemaskine. Den køber vi. Vi mangler desuden en ordentlig kaffemaskine. Henrik er i gang med at finde ud af noget der.
 2. Tur til Ingstrup bogby                                                                                                                       Hanne Mortensen vil arrangere. Det er OK at Hanne organiserer en tur til Ingstrup for interesserede medlemmer. Hun sender en indbydelse ud, når hun er klar.
 3. Pinsemarked lørdag den 30. maj? Nej, det var en fejl. Vi holder fast ved høstmarked lørdag d. 12. september.
 4. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Bodil (ansvars.), Helle, Vihar og Elsebeth S.

 

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen.  Birgit har sendt besked til Bjarne om forvirring med 2 forskellige kontonumre på hjemmesiden. Han retter det.

Gruppe: Bjarne (ansvars.)

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

 

 1. Store Brøndum afdelingen.  Birgit finder snart en dato for BOGBY’s afhentning af bøger inden det store udsalg i Maj måned. Hun arbejder ellers på at få gjort nogenlunde orden på hylderne inden udsalget.

Gruppe: Birgit (ansvars.),

 

 1. Punkter til næste møde   Punkt 5 og 6 skubbes til næste møde.

 

 1. Næste møde.   Onsdag d. 18. marts kl. 19.00 i BOGBY. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

 

 1. Evt. Anders kommer ind i butikken på søndag for at instruere Henrik i den nye projektor, som jo skal bruges for første gang på torsdag d. 27. febr. ved foredraget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk