Velkommen til BOGBY9520

 

 

På denne side vil man fremover kunne holde sig orienteret om, hvad bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper planlægger og foretager sig. Bl.a. er det tanken løbende at offentliggøre referater fra bestyrelsesmøderne

BOGBY9520

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 21. januar 2020.

 

 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 18. dec. 2019

Referatet blev gennemgået og godkendt med følgende bemærkninger: Bjarne efterspørger fortsat billeder til vores webside. Aftale med vinduespudser er iværksat.

 1. Økonomi

Vores kasserer Sven Erik orienterede om og gennemgik årsregnskabet 2019. Det har været et godt år, hvad angår bogsalg og øvrige aktiviteter, hvor der har været økonomi til indkøb af forskelligt inventar i forbindelse med flytning til og etablering af de to butikker på Jyllandsgade 5 b og 5 c. Især de tre vintermåneder og sommermånederne har givet godt salg, hvorimod forårs- og efterårsmånederne har været mindre indbringende. Alt i alt er der overskud på årets aktiviteter og bogsalg.

 1. Status for butikkerne: mangler, tiltag, forslag.                                                                               Skal vi have fast bemanding af begge butikker i åbningstiden?

I begge butikker 5 b og 5 c er der mange bøger og der kommer fortsat mange bøger ind. Inden for kort tid får 5b endvidere historiesamlingen fra St. Brøndum. Udover betjening af kunder i begge butikker er der selvfølgelig også behov for, at bøgerne bliver sat på plads, at der bliver ryddet op, holdt orden osv., og derfor opleves der behov for fast bemanding i begge butikker. Enkelte giver udtryk for, at det er sværere at sætte bøger på plads i 5 b, fordi der er mange emner og en vis systematik i opsætningen, som kan virke uoverskuelig for de frivillige. Der er derfor behov for information om og oplæring i bøgernes ’orden’ i 5b, så alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige har forudsætningerne for at sætte bøger på plads i butikken, så opgaven ikke altid kun ’hænger’ på de få, der primært passer butik 5b. Dernæst blev det foreslået, at prissætningen for alle bøger foregår i 5 c, hvor de nytilkomne bøger kommer ind. Det aftales, at punktet tages op på mødet med de frivillige den 23.1. Det foreslås, at der afholdes en intern ’kursusdag’ for de frivillige med henblik på en indføring i emneopdeling og systematik i bøgerne i butik 5b, så alle kan føle sig klædt bedre på til at passe butikken.

 1. Frivilligaften på torsdag. Program

Elsebeth orienterede om aftenens program, som alle modtager skriftligt torsdag aften, når mødet afholdes. Der serveres et traktement med brød, ost og drikkevarer. De bestyrelsesmedlemmer, der deltager i aftenen, mødes i butik 5 c kl. 18 for at gøre klar, dække bord osv. Der var enighed om programpunkterne, og omkring 30 frivillige har meldt sig til aftenen, og vi håber på et godt møde.

 1. Godtgørelse for frivilliges kørsel for Bogby9520

Der har ikke været og betales fortsat ikke kørselsudgifter i forbindelse med indkøb til bogbyen eller kørsel med affald eller bøger til genbrugspladsen.

 1. Vores medlemskab af international bogbyforening        

Vi har endnu ikke modtaget en officiel indmeldelse i den internationale bogbyforening, men vi har modtaget et brev med besked om, at der vil blive taget stilling på et kommende møde i den internationale bogbyforenings bestyrelse, og at vi snarest herefter vil få et svar fra foreningen.                                                                      

 1. Mødetid for vagter (frivillige og bestyrelse).

Der er forslag om, at mødetiden for bestyrelsen og det frivillige flyttes til en halv time, før butikken åbner, så der er tid til at lave kaffe, dække bord, få et overblik over opgaverne i begge butikker, samt holde et kort kaffemøde og gøre klar til åbningstid, når kunderne kommer. Som det er nu skal alt dette finde sted samtidig med, at kunderne begynder at komme og skal betjenes. Det vil være rart, hvis de frivillige og den fra bestyrelsen lige kan nå at få samlet sig og gjort klar, inden kunderne begynder at komme. Det aftales at tage det med til drøftelse på mødet med de frivillige torsdag aften.

 1. Flytning af historiebøger fra St. Brøndum til Jyllandsgade 5B

Bjarne og Birgit aftaler nærmere tidspunkt for flytning af bøger og tager kontakt til Torben Jakobsen og Birgit Løgstrup, som gerne vil deltage i dette.

 1. Invitation af danske bogbyer til møde hos os. Hvornår? Indhold?

Det aftales at udskyde invitationen til efteråret

 1. Tilbagemelding fra de forskellige grupper:

 

 

 1. Bogreolgruppen

Gruppe: Bodil (ansvars.), Helle, Vihar og Elsebeth S.

Susan, Elsebeth og Vihar har overtaget ansvaret for de 4 bogreoler i Rebild, hvor de for nylig har

været ude for at fylde op med bøger og hente indtjeningen på et pænt kontantbeløb, hvortil    kommer betaling med Mobilpay. Bodil har ansvaret for reolerne i Kinorevyen og Cafepavillonen,   hvor der også er fyldt op med bøger, og hvor der har været en mindre kontantindbetaling suppleret med   Mobilpay. Helle har ansvaret for reolen i Hobro, hvor der også løbende suppleres med bøger, og hvor der kun betales med Mobilpay

 

 1. Markeds- og bagegruppen

Gruppe: Helle (ansvars.), Sven Erik, Birgit, Henrik

Der er kagebagere til alle aftenarrangementerne. Kagebagegruppen består af Ingrid Bylling, Elsebeth Schou, Bodil Lousdal, Susan falk, Birgit Møller, Henrik Bugge og Helle Nielsson

Intet nyt vedr. markedsgruppen.

 

 

 1. Facebook- og hjemmesidegruppen

Gruppe: Bjarne (ansvars.)

Bjarne efterspørger fortsat billeder til vores webside og facebookside.

 

 1. Arrangements- og fundraisinggruppen

Gruppe: Birgit (ansvars.), Henrik

Forårsprogrammet er klar, og på det næste møde drøftes forslag til efterårsarrangementer.

 

 1. Store Brøndum afdelingen

Gruppe: Birgit (ansvars.),

Der planlægges udsalg fra butikken i St. Brøndum i løbet af foråret.

 

 

 1. Punkter til næste møde

 

Planlægning af Generalforsamlingen torsdag den 5. marts,

Opfølgning på medlemskab International bogyforening

Forslag til arrangementer i efteråret 2020

 

 1. Næste møde

Torsdag den 20. februar kl. 19.

 

 1. Evt.

Henrik står for Indkøb af diverse artikler til Bogby, og han holder selv øje med, hvornår der er behov for opfyldning af disse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Webshop fra e-hjemmeside.dk